Zakoni i propisi

 Podijeli na facebooku

Međunarodni dokumenti

Svoje opredjeljenje za puno ostvarivanje svih temeljenih ljudskih prava osoba s invaliditetom RH je potvrdila i potpisivanjem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda i Fakultativnog protokola uz Konvenciju u ožujku 2007. godine, koju je potom ratificirao Hrvatski sabor 1. lipnja 2007. godine.

Tekst UN Konvencije o pravima OSI i Fakultativnog protokola

Prema jednoglasnoj odluci europskih ministara socijalne skrbi donijetoj u prosincu 2001. godine, 2003. godina proglašena je Europskom godinom osoba s invaliditetom.

Kako bi se osigurao konceptualni okvir za djelovanje na svim razinama u Europskoj godini osoba s invaliditetom, u tijeku Europskog kongresa osoba s invaliditetom, održanom u Madridu 2002. godine, više od 600 sudionika iz 34 zemlje donijelo je Madridsku deklaraciju. Usvojeni tekst je rezultat koncenzusa između European Disability Foruma, španjolske vlade koja je u to vrijeme predsjedala Europskom unijom i Europske komisije.

Kao svoje polazište, Madridska deklaracija uzima tadašnju analizu stanja osoba s invaliditetom u Europskoj uniji, koje vrlo često vodi u diskiminaciju, isključenje iz zajednice i siromaštvo. Ona predlaže opću viziju u kojoj osobe s invaliditetom nisu objekti milosrđa i pacijenti, već samostalni građani, posve integrirani u društvo.

Za ostvarenje te vizije, Madridska deklaracija razvija programe i prijedloge za djelovanje u kojima svi relevantni financijski čimbenici imaju mogućnost za djelovanje. Lokalne i državne vlasti, organizacije osoba s invaliditetom, poslodavci, mediji, učitelji i profesori, roditelji, te strukture odlučivanja mogu doprinijeti ovom procesu koji će dovesti do stvarne jednakosti za sve osobe s invaliditetom i njihove obitelji.

Tekst Madridske deklaracije

Europska konferencija visoke razine o Akcijskom planu Vijeća Europe za osobe s invaliditetom 2006. –2015.: Nacionalna provedba – od politike prema praksi

Pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske Konferencija je organizirana u suradnji s Općom upravom za društvenu koheziju vijeća Europe i Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Tekst Zagrebačke deklaracije


Nacionalni dokumenti

Ovim se Zakonom uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom, koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, te objavljen, a koji je na snazi, nije drukčije određeno.

Tekst Zakona o radu

Ovim se Zakonom radi zaštite osoba s invaliditetom propisuju prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rad te uređuje zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada i pod posebnim uvjetima, osnivanje, djelatnost te upravna i stručna tijela u centru za profesionalnu rehabilitaciju, integrativnoj radionici i zaštitnoj radionici, mjere za poticanje zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom, djelatnost i nadležnost Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te odgovornost za povrede odredaba ovoga Zakona.

Tekst Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI (NN br. 157/13).

Provedbeni akti Zakona jesu sljedeći pravilnici:

- Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN br. 44/14)

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN br. 44/14)

- Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 44/14)

- Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN br. 44/14)

- Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN br. 44/14)

Ovim se Zakonom propisuju temeljna načela, način organiziranja i provođenja zaštite te pretpostavke za primjenu mjera i postupanje prema osobama s duševnim smetnjama.

Tekst Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Ovim Zakonom uređuje se djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, financiranje socijalne skrbi, prava i socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi i postupci za njihovo ostvarivanje, korisnici, sadržaj i način obavljanja djelatnosti socijalne skrbi, stručni radnici u socijalnoj skrbi, zbirke podataka, inspekcijski i upravni nadzor te druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi.

Tekst Zakona o socijalnoj skrbi

Ovim se Zakonom uređuje brak, izvanbračna zajednica žene i muškarca, odnosi roditelja i djece, mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje, obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija, te postupci u vezi s obiteljskim odnosima i skrbništvom.

Tekst Obiteljskog zakona

Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena ovim Zakonom, radi potpore uzdržavanja i odgoja djece.

Tekst Zakona o doplatku za djecu

Ovim se Zakonom uređuju načela i mjere zdravstvene zaštite, prava i obveze osoba u korištenju zdravstvene zaštite, nositelji društvene skrbi za zdravlje stanovništva, sadržaj i organizacijski oblici obavljanja zdravstvene djelatnosti te nadzor nad obavljanjem zdravstvene djelatnosti.

Tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Ovim se Zakonom određuju prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite te način zaštite i promicanja tih prava.

Pacijentom u smislu ovoga Zakona smatra se svaka osoba, bolesna ili zdrava, koja zatraži ili kojoj se pruža određena mjera ili usluga u cilju očuvanja i unaprjeđenja zdravlja, sprječavanja bolesti, liječenja ili zdravstvene njege i rehabilitacije.

Tekst Zakona o zaštiti prava pacijenata

Nastavno na provedbu Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. – 2006., Vlada Republike Hrvatske donosi 5. lipnja 2007. godine novi dokument, Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, s ciljem napretka te daljnjeg snaženja zaštite prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Zadaća je Nacionalne strategije uskladiti sve politike djelovanja na području zaštite osoba s invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini, ali i svim trendovima koji imaju za cilj nastojanje da sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna osobama s invaliditetom.

Tekst Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti za OSI 2007 - 2015.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz obveznog zdravstvenog osiguranja na:
1. proteze za ruke, proteze za noge, ortoze, ortoproteze i elektroničke uređaje, ortopedske cipele i ortopedske uloške, pomagala za kretanje, antidekubitalna pomagala, pomagala kod šećerne bolesti,
pomagala za probavni sustav i stoma pomagala, pomagala za urogenitalni sustav, obloge za rane,
pomagala za disanje, materijal za hemodijalizu i pritonejsku dijalizu kod kuće, očna i tiflotehnička
pomagala, slušna i surdotehnička pomagala, pomagala za govor, druga pomagala i dentalna pomagala
2. popravak pomagala
3. rezervne dijelove za pomagala
4. potrošni materijal za pomagala.

Tekst Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Registar objedinjuje zakonska prava osoba s invaliditetom u RH.

Za svako pravo navedeni su važeći zakonski propis/i kojima je pravo propisano, korisnici prava, uvjeti ostvarivanja prava, nadležna služba koja o pravu rješava te postupak ostvarivanja prava.

Tekst Registra prava osoba s invaliditetom