Oglasnik poslova

  Povratak na listu oglasa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TAJNIK/TAJNICA ŠKOLEBroj traženih radnika: 1

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

Prednost pri zapošljavanju

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Uz pismenu prijavu kandidati prilažu:
životopis, presliku dokaza o stručnoj spremi (razini i vrsti obrazovanja), dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (original, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja), presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO-a ne stariji od mjesec dana.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.
  Povratak na listu oglasa